Annemarie Breur
Advies en Management
Annemarie Breur | Advies & Management is een adviesbureau dat de afgelopen jaren uiteenlopende opdrachten uitvoerde, vooral binnen het publieke domein.
Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden
voor uw organisatie?

Neem dan contact op via: info@annemariebreur.nl

www.annemariebreur.nl
KvK Rotterdam 54951887
btw-id NL001724631B43

Annemarie Breur verricht ook werkzaamheden in opdracht van Breurconsult, een adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsautomatisering.
Meer weten? Kijk op www.breurconsult.nl.
Opdrachten
Advies over verandervraagstukken en ontwikkeltrajecten
Veiligheidsregio Utrecht
Voorzitter accreditatiecommissie vakbekwaamheid GHOR
Commissie belast met het accrediteren van de blijvende vakbekwaamheid van GHOR functionarissen werkzaam bij de Veiligheidsregio Utrecht.
Instituut Fysieke Veiligheid
Adviseur programma SIS
Opstellen van evaluatierapporten van gehouden SIS-oefeningen in de veiligheidsregio's. Ontwikkelen van werkinstructies voor functionarissen met een SIS-rol in de regionale crisisorganisatie. SIS staat voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie bij rampen en crises.
Brandweer Nederland
Coördinator ad interim Kwaliteitsbureau Brandweer
Werkzaamheden in het kader van tijdelijke vervanging van de coördinator kwaliteitsbureau.
Brandweer Brabant-Noord
Adviseur team Incidentbestrijding
Adviseren en ondersteunen van het team Incidentbestrijding bij de ontwikkeling van een oefenstandaard en een meerjarig oefenprogramma voor de duikers en duikploegleiders van Brandweer Brabant-Noord.
Rijkswaterstaat
Adviseur WVL Academie
Ondersteunen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van kennisinhoudelijke opleidingen voor medewerkers van Rijkswaterstaat. Opdracht namens CINOP Advies.
Onderwijskundig adviseur Corporate Learning Centre
Werkzaamheden in het kader van tijdelijke vervanging van een onderwijskundig adviseur. Opdracht namens CINOP Advies.
Ondersteuning bij de realisatie van verbeter- en implementatietrajecten
Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland
Projectleider deelproject Vakbekwaam blijven, onderdeel van het project Versterking Brandweeronderwijs
Project om te komen tot een landelijk model voor blijvende vakbekwaamheid: branchestandaarden voor tien repressieve brandweerfuncties en praktische implementatietools voor de regionale beoordeling en registratie van de geoefendheid van brandweerpersoneel.
Projectleider deelproject Landelijke Behoeftestelling opleiden, oefenen en bijscholen, onderdeel van het project Versterking Brandweeronderwijs
Project gericht op het in kaart brengen van de landelijke behoefte aan opleidingen, oefeningen en bijscholingen voor brandweerpersoneel.
Brandweer Nederland
Projectleider project Visitatie veiligheidsregio
Project om te komen tot een visitatiemethode waarmee de prestaties en de organisatieontwikkeling van alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland integraal, in samenhang en op strategisch niveau inzichtelijk kunnen worden gemaakt en kwalitatief geduid.
Projectleider project Cicero en kwartiermaker Kwaliteitsbureau Brandweer
Project gericht op de ontwikkeling van een nieuwe auditmethode voor Brandweer Nederland en de oprichting van een landelijk kwaliteitsbureau.
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
Projectcoördinator deelproject Migratie Nbbe naar IFV
Ondersteuning van de projectleiders bij de migratie van het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) en de inbedding van de processen examinering in de ondersteuningsorganisatie Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
Tijdschrift voor Psychiatrie
Projectleider accreditatie e-learning
Inrichten van het proces om te komen tot geaccrediteerde toetsen voor bij- en nascholing (CME) bij wetenschappelijke artikelen die maandelijks verschijnen in het Tijdschrift voor Psychiatrie en ontwikkelen van een online toetsomgeving.
Voorbereiding en uitvoering van audits en assessments
Brandweer Brabant-Noord
Adviseur team Vakbekwaamheid
Adviseren en ondersteunen van het team Vakbekwaamheid bij de voorbereidingen op de certificeringsaudit van het opleidingsinstituut Brandweer Brabant-Noord.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Adviseur afdeling Vakbekwaamheid
Adviseren en ondersteunen van de afdeling Vakbekwaamheid bij de voorbereidingen op de certificeringsaudit van het brandweeropleidingsinstituut van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Lead-auditor kwaliteitsronde Brandweer Zaanstreek-Waterland
Twee auditrondes in het kader van de regionalisering van Brandweer Zaanstreek-Waterland.
Veiligheidsregio IJsselland
Auditor en secretaris visitatieronde Brandweer IJsselland
Twee auditrondes in het kader van de regionalisering van Brandweer IJsselland.
INK
Lid INK auditteam
Audit van een waterschap, met als resultaat een INK-onderscheiding.
INK/EFQM
Lid INK/EFQM assessmentteam
Assessment van een AOC (agrarisch onderwijscentrum, vmbo en mbo).
Ontwikkelen en verzorgen van cursussen en trainingen
Instituut Fysieke Veiligheid
Adviseur Programma SIS
Ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor regionale crisisfunctionarissen bevolkingszorg met een SIS-rol. SIS staat voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie bij rampen en crises.
Brandweeracademie
Gastdocent leergangen Operationeel manager en Tactisch manager
Verzorgen van themalessen over kwaliteits- en prestatiemanagement.
Docent leergang Specialist opleiden en oefenen
Verzorgen van lessen over kwaliteitszorg.
© 2023 Annemarie Breur